Παρασκευή , 24 Μαΐου 2024

Προκύρηξη διαγωνισμού για το κυλικείο στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλίμου

Ο Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Αλίμου (Θ.Ο.Π.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλίμου (Ελ.Βενιζέλου & Θεσσαλίας) βάσει των αποφάσεων 64 και 65/2018 του Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 – ΦΕΚ 101/31.7.1990, τεύχος Α’ για τον «Εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/8.6.2066, τεύχος Α’: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στις 25 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δύο (2) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την παρέλευση της 2ετίας.

Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 150,00 € (εκατόν πενήντα €) μηνιαίως.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής

Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ύψους 1.200,00 € (χιλίων διακοσίων €)

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης αρχικής περίληψης διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναληπτικών διακηρύξεων, εάν ο αρχικός διαγωνισμός αποβεί άγονος, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία του Θ.Ο.Π.Α.Α. (Ιωνίας 24 – Άλιμος)

κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ. – 16.00 μ.μ. (τηλ. 210 – 9942500)

Ο Πρόεδρος του Θ.Ο.Π.Α.Α.

Χρυσόστομος Αγγελόπουλος

Δείτε ακόμα

Υποχρεωτική συνεπιμέλεια, η ανακοίνωση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Η κυβέρνηση προωθεί μια σημαντική ανατροπή στο οικογενειακό δίκαιο, προβάλλοντας ως αιτιολογική βάση μεταξύ άλλων …