Δευτέρα , 17 Ιουνίου 2024

Έρχονται προσλήψεις μόνιμων και συμβασιούχων στο Ελληνικό (ΦΕΚ)

Σε προσλήψεις συμβασιούχων αλλά και μόνιμων μέσω ΑΣΕΠ πρόκειται να προχωρήσει ο νεοσύστατος φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Αυτό προβλέπει KYA των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΚΥΑ:

  1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του φορέα καλύπτονται με προσλήψεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
  2. Τα κατά ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για τον καθορισμό προσόντων πρόσληψης/διορισμού. Η ειδικότητα/κλάδος των ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει επί μέρους ειδικότητες όπως Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών κ.ε.
  3. Για τις ειδικότητες, ή τους κλάδους που συγκροτούνται από επιμέρους ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων της οικείας ειδικότητας ή με την απόφαση μετάταξης, αν η θέση πληρούται με μετάταξη.
  1. Οργανικές θέσεις του φορέα μπορούν να καλύπτονται και από εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους με αποσπάσεις ή μετατάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 ν. 4549/2018 (Α΄ 105)

Παράλληλα, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας πρόκειται να εξειδικευθούν οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού για τη λειτουργία και την εκπλήρωση των καθηκόντων του φορέα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη κάθε θέσης σε κάθε κλάδο και ειδικότητα.

 

Αναφορικά με το ημερήσιο ωράριο «αρχίζει στις 7:00 π.μ. με δυνατότητα χρήσης ελαστικού ωραρίου κατά δυόμισι ώρες (07:00 π.μ. – 09:30 π.μ.). Σε περίπτωση χρονικής απόκλισης του εργαζομένου από τη δηλωθείσα επιλογή, ο εργαζόμενος οφείλει εντός του μηνός που λαμβάνει χώρα η απόκλιση αυτή και εντός ωραρίου από 7.00-17.30, να εργάζεται επιπλέον και μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου του αναλογούντος στη χρονική απόκλιση. Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στο αρμόδιο Τμήμα, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους».

Δείτε ακόμα

Υποχρεωτική συνεπιμέλεια, η ανακοίνωση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Η κυβέρνηση προωθεί μια σημαντική ανατροπή στο οικογενειακό δίκαιο, προβάλλοντας ως αιτιολογική βάση μεταξύ άλλων …